Článek číslo 1 popisující průběh Akce X + Y

  1. Tento článek upravuje práva a povinnosti, za nichž společnost SPORTTIME s.r.o. poskytuje obchodní nabídku „Akce X+Y“. V otázkách neupravených v tomto článku se přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno jinak, mohou nabídku „Akce X+Y“ využít všichni zákazníci společnosti SPORTTIME s.r.o.
  2. Podstatou obchodní „Akce X+Y“ je poskytnutí nabídky zákazníkovi, kdy lze za podmínky nákupu jednoho kusu zboží za nezvýhodněnou cenu obdržet, dle výběru z nabídky zvýhodněného zboží, druhý kus zboží za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč.
  3. V rámci obchodní nabídky „Akce X+Y“ bude společností SPORTTIME s.r.o. označena nabídka zvýhodněného jednoho kusu zboží, které lze zakoupit za zvýhodněnou cenu ve výši 1,- Kč při zakoupení jednoho kusu zboží za nezvýhodněnou cenu.
  4. Obchodní nabídka ­„Akce X+Y“ nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12. 2017 a končí dne 31.12.2017. Společnost SPORTTIME s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv obchodní nabídku „Akce X+Y“ změnit nebo i zrušit. O změně bude společnost SPORTTIME s.r.o. informovat stejně jako o vzniku obchodní nabídky „Akce X+Y“.
  5. Právní režim odstoupení od smlouvy a práva z vadného v případě jejího uzavření distančním způsobem podléhá režimu dle zákona, respektive režimu obchodních podmínek společnosti SPORTTIME s.r.o. Tedy v případě, že by vadné plnění bylo podstatným porušením smlouvy, má kupující právo požadovat po prodávajícím, aby (i) odstranil vadu dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, ale pouze z okruhu zboží za zvýhodněnou cenu, (ii) odstranil vadu opravou věci, (iii) odstoupení od celé smlouvy. Vzhledem k výši kupní ceny v případě zboží za zvýhodněnou cenu, tedy 1,- Kč, prodávající neposkytne v případě vadného plnění podstatným nebo nepodstatným způsobem přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6. Společnost SPORTTIME s.r.o. poskytuje záruku za jakost v případě zboží za zvýhodněnou cenu do výše ceny zboží za zvýhodněnou cenu.
  7. Pokud by kupující využil svého práva odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, platí, že se kupní smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrací veškeré navzájem poskytnuté plnění. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů v rámci celého plnění. Na částečné odstoupení nemá kupující nárok.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy můžete psát na zrza@kappa-sport.cz .